قرارداد دستمزدی (بدون مصالح) اجرای عملیات نازک کاری

قرارداد دستمزدی (بدون مصالح) اجرای عملیات نازک کاری

10000 تومان

قرارداد دستمزدی (بدون مصالح) اجرای تاسیسات مکانیکی موتورخانه

قرارداد دستمزدی (بدون مصالح) اجرای تاسیسات مکانیکی موتورخانه

10000 تومان

قرارداد گودبرداری، بارگیری و حمل مواد حاصله از محل پروژه به محل دپو

قرارداد گودبرداری، بارگیری و حمل مواد حاصله از محل پروژه به محل دپو

10000 تومان

قرارداد دستمزدی (بدون مصالح) اجرای فونداسیون سازه بتنی/فلزی

قرارداد دستمزدی (بدون مصالح) اجرای فونداسیون سازه بتنی/فلزی

10000 تومان

قرارداد دستمزدی سفت کاری

قرارداد دستمزدی سفت کاری

10000 تومان

قرارداد عملیات بارگیری و حمل کلیه خاکهای مازاد و نخاله های موجود در پروژه

قرارداد عملیات بارگیری و حمل کلیه خاکهای مازاد و نخاله های موجود در پروژه

10000 تومان

قرارداد دستمزدی (بدون مصالح) اجرای لوله کشی تاسیسات مکانیکی، نصب شیرآلات و تجهیزات

قرارداد دستمزدی (بدون مصالح) اجرای لوله کشی تاسیسات مکانیکی، نصب شیرآلات و تجهیزات

10000 تومان

قرارداد دستمزدی (بدون مصالح) اجراي تاسيسات برقي (تیپ دو)

قرارداد دستمزدی (بدون مصالح) اجراي تاسيسات برقي (تیپ دو)

10000 تومان

قرارداد دستمزد اجرای عمليات قالب‌بندی، آرماتوربندی و بتن‌ریزی ديوار حائل

قرارداد دستمزد اجرای عمليات قالب‌بندی، آرماتوربندی و بتن‌ریزی ديوار حائل

10000 تومان

قرارداد دستمزدی اسكلت فلزي ساختمان

قرارداد دستمزدی اسكلت فلزي ساختمان

10000 تومان